0 Your รถเข็นว่าง

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขาย


1. นิยาม และการตีความ

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น นิยามและข้อกำหนดในการตีความที่ให้ใช้บังคับกับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายในที่นี้

2. การสั่งซื้อสินค้า

2.1 ลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามระเบียบในการดำเนินการ และนโยบาย และคำแนะนำที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มไมล์เวิร์ค (ในนามผู้ขาย) โดยข้อกำหนดที่กล่าวมาข้างต้น ทางไมล์เวิร์คขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงหรือแก้ไข ระเบียบการดำเนินการและนโยบายและคำแนะนำได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และถือว่าลูกค้าได้รับทราบและยอมรับผูกพันตามการเปลี่ยนแปลง เมื่อได้มีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว

2.2 ไมล์เวิร์คและผู้ขายไม่รับประกันว่ารายละเอียดของสินค้าจะถูกต้อง เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาดใดๆ อย่างไรก็ตาม ไมล์เวิร์คและผู้ขายจะใช้ความพยายามสูงสุดในการที่ให้รายละเอียดของสินค้าอย่างถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

2.3 ผู้ขายสินค้าบนไมล์เวิร์ค ในที่นี้จะรวมถึงไมล์เวิร์ค และ ยังอาจหมายถึงบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากไมล์เวิร์ค (ซึ่งอาจหมายถึง ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก) โดยผู้ขายจะปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับในการขายสินค้าบนแพลตฟอร์มไมล์เวิร์ค โดยสินค้าที่ถูกขายโดยผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก จะมีผลโดยตรงเฉพาะระหว่างผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกกับลูกค้าเท่านั้น และ สินค้าที่ถูกขายโดยไมล์เวิร์ค จะมีผลโดยตรงเฉพาะไมล์เวิร์คกับลูกค้าเท่านั้น

2.4 การส่งคำสั่งซื้อและการเพิกถอนคำสั่งซื้อ

2.4.1 การส่งคำสั่งซื้อ: ลูกค้าสามารถทำการสั่งซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มให้ครบถ้วนตามขั้นตอนและยืนยันคำสั่งซื้อ โดยผู้ขายจะไม่ยอมรับการสั่งซื้อด้วยวิธีอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

2.4.2 การยกเลิกคำสั่งซื้อ: คำสั่งซื้อที่ถูกต้องตามขั้นตอนไม่สามารถเพิกถอนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยผู้ขายมีสิทธิในการประมวลคำสั่งซื้อด้งกล่าวโดยไม่ต้องขอคำยินยอมจากลูกค้าอีก อย่างไรก็ดีผู้ขายจะใช้ความพยายามในการดำเนินการตามคำขอการเพิกถอน โดยถือหลักการตามความเหมาะสมทางการค้าขาย

2.5 ผู้ขายสามารถใช้ดุลพินิจในการตอบรับคำสั่งซื้อของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว โดยหากไม่มีการตอบรับคำสั่งซื้อจากผู้ขาย ผู้ขายจะไมถือเป็นคูสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายใดๆ และไม่ต้องรับผิดชอบใดๆต่อการสูญเสียใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว

2.6 การยกเลิกโดยผู้ขายในกรณีมีความผิดพลาดในการกำหนดราคา: ผู้ขายสงวนสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้า ในกรณีที่กำหนดราคาสินค้าไว้ผิดพลาดบนแพลตฟอร์ม ซึ่งในกรณีดังกล่าว ไมล์เวิร์คในนามของผู้ขายจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการยกเลิกดังกล่าวโดยมีคำบอกกล่าวเป็นเวลาสามวัน ผู้ขายมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าในกรณีดังกล่าวไม่ว่า สินค้าจะถูกส่งออกไปหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการจัดส่งก็ตาม และไมว่ามีการเรียกให้ท่านทำการชำระเงินแล้วหรือไม่ก็ตาม

2.7 เงื่อนไขการรับประกันสินค้า: การรับประกันสินค้าจะเป็นไปตามที่ระบุไว้โดยผู้ขายผ่านแพลตฟอร์มเท่านั้น ผู้ขายจะยืนยันการรับประกันสินค้าให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในระยะเวลารับประกันสินค้า โดยผู้ขายไม่ต้องผูกพันการรับประกันสินค้า หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสินค้า

2.8 ผู้ขายมีพันธะเฉพาะในการส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามรายละเอียดทั่วไปที่ใช้ในการขายสินค้าเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับประกันในกรณีที่สินค้าไม่มีคุณลักษณะที่เป็นไปตามการกล่าวอ้างในโฆษณา หรือ สื่อสิ่งพิมพ์ชวนเชื่อใดๆ

2.9 ไมล์เวิร์คไม่ต้องรับผิดใดๆสำหรับมาตรการและการกระทำที่จะกล่าวต่อไปนี้ที่ทำโดยลูกค้าหรือบุคคลภายนอกและผลที่เกิดตามมาจากการนั้น: การเยียวยาแก้ไขที่ไม่เหมาะสมในข้อชำรุดบกพร่อง การเปลี่ยนแปลงสินค้าโดยไม่มีการตกลงล่วงหน้าจากไมล์เวิร์คก่อน การเพิ่มเติมหรือชิ้นส่วน โดยเฉพาะอะไหล่ที่ไม่ได้มาจากไมล์เวิร์ค

2.10 ผู้ขายไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆสำหรับสินค้าหากเกิดการชำรุด อันเกิดจากการใช้งานอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องตามวิธีการใช้งาน หรือ มีการดัดแปลงการใช้งานสินค้าไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของสินค้า

2.11 ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆที่เกิดกับบุคคลภายนอกคนใดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เกิดจากการซ่อมแซมหรือดัดแปลง อันไม่ได้มีการดำเนินการหรือไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากไมล์เวิร์คก่อน และลูกค้าต้องชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ขาย จากข้อเรียกร้องดังกล่าว

2.12 ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบใดก็ตามอันเกี่ยวข้องการชำรุดเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้นหลังจากครบกำหนดการรับประกันสินค้า (ถ้ามี)

3. การส่งมอบสินค้า

3.1 สินค้าจะถูกส่งมอบ ณ ที่อยู่ที่ลูกค้าระบุไว้ในคำสั่งซื้อเท่านั้น

3.2 ค่าบริการในการส่งมอบสินค้า และ บรรจุภัณฑ์ จะถูกระบุในข้อกำหนดราคาค่าบริการส่งสินค้า

3.3 ลูกค้าสามารถติดตามสถานการณ์ส่งสินค้าได้ในแพลตฟอร์มของไมล์เวิร์ค

3.4 เงื่อนไขระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าที่ระบุไว้ในรายละเอียดของสินค้า เป็นเพียงระยะเวลาโดยประมาณการเท่านั้น เวลาสำหรับการส่งมอบไม่ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญ และผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ในการส่งมอบสินค้าไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใดๆก็ตาม อย่างไรก็ดีผู้ขายจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการส่งมอบสินค้าให้แก่ท่านภายในกรอบเวลาที่ระบุไว้ในรายละเอียดของสินค้า

3.5 เงื่อนไขในการถือว่าลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว จะนับหลังจากวันที่กำหนดส่งมอบสินค้าเป็นระยะเวลา 3 วัน หากทางไมล์เวิร์ค ไม่ได้รับแจ้งจากลูกค้าภายใน 3 วัน นับจากวันที่กำหนดส่งมอบสินค้า จะถือว่าการส่งมอบสินค้าเสร็จสมบูรณ์

3.6 ผู้ขายมีสิทธิ์ทีจะยกเลิกสัญญาการซื้อขายกับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ยืนยันการรับสินค้า โดยทางผู้ขายจะไม่ต้องรับผิดชอบหรือเยียวยาสิทธิ์ใดให้แก่ลูกค้า

4. ราคาสินค้า และ การชำระเงิน

4.1 ผู้ขายขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขราคาที่ประกาศขายในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบใดๆต่อลูกค้า อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงราคาขาย

4.2 ท่านตกลงว่าท่านอยู่ภายใต้บังคับข้อตกลงของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องสำหรับวิธีการชำระเงินของท่าน ท่านไม่อาจเรียกร้องเอากับผู้ขายหรือตัวแทนคนใดของผู้ขาย ในกรณีที่เกิดความล้มเหลว ขัดข้อง หรือข้อผิดพลาดใด ๆ อันเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่ท่านได้เลือกไว้ ไมล์เวิร์คขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือยกเลิก ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร ไม่ว่าเวลาใด ๆ ซึ่งวิธีการชำระเงินใด ๆ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวไปยังท่านหรือให้เหตุผลใด ๆ

4.3 กรณีชำระเงินด้วยวิธีการ บัตรเครดิต หรือโอนผ่านบัญชีธนาคาร หลังจากวันที่ไมล์เวิร์คได้ทำการส่งสินค้าไปแล้ว 7 วัน ไม่มีการทักท้วงจากลูกค้า จะถือว่าลูกค้าได้รับสินค้านั้นๆเรียบร้อยแล้ว

5. การคืนเงิน

5.1 การคืนเงินจะกระทำโดยผ่านกลไกการชำระเงินเดิม โดยจะทำผ่านการโอนเงินทางธนาคารเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า ทั้งนี้ลูกค้าต้องให้รายละเอียดข้อมูลบัญชีธนาคารที่ถูกต้อง

5.2 การคืนเงินทั้งหลายขึ้นอยู่กับว่าผู้ขายได้ยอมรับการคืนสินค้าอย่างถูกต้องแล้ว

5.3 ไมล์เวิร์คขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขการดำเนินการคืนเงินในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าว

6. นโยบายการคืนสินค้า

การคืนสินค้าต้องเป็นไปตามนโยบายการคืนสินค้าเท่านั้น

7. การยกเลิกสินค้า

7.1 ลูกค้าสามารถทำการยกเลิกสินค้าได้ ภายในระยะเวลาก่อนสินค้าถูกจัดส่ง หากลูกค้าต้องการยกเลิกหลังจากระยะเวลาดังกล่าว ลูกค้าอาจทำได้โดยการส่งสินค้าคืน โดยต้องเป็นไปตามนโยบายการคืนสินค้า

7.2 ผู้ขายสามารถยกเลิกสินค้าได้ หากลูกค้ามีลักษณะเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

7.2.1 สินค้าภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าหมดด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง

7.22 ลูกค้ากระทำผิดภาระผูกพันภายใต้สัญญาซื้อขายที่ทำกับลูกค้า

8. กรรมสิทธิ์ในสินค้า

8.1 กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะยังเป็นของผู้ขาย จนกว่าลูกค้าจะทำการชำระเงิน โดยทางไมล์เวิร์คจะต้องได้รับการชำระเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน

8.2 จนกว่าจะถึงเวลาที่กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินผ่านไปยังลูกค้า ในกรณีที่พบว่าสัญญาไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ไมล์เวิร์คขอสงวนสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายกับลูกค้าในเรื่องส่งคืนสินค้าและยังสงวนสิทธิในการเรียกค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งหมด

8.3 ลูกค้าไม่มีสิทธิในการนำสินค้าใดๆ ที่ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายไปจำนำ หรือนำไปค้ำประกันด้วยประการใด ๆ ในหนี้ใด ๆ แต่หากลูกค้าได้กระทำการดังกล่าว เงินทั้งหลายที่ลูกค้าจะต้องจ่ายให้ผู้ขายจะถือว่าถึงกำหนดและต้องชำระทันที (โดยไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดที่ผู้ขายมี)

9. การจำกัดความรับผิด

โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ความรับผิดรวมสูงสุดของผู้ขายที่มีต่อลูกค้า หรือต่อฝ่ายอื่นใดสำหรับความสูญเสียทั้งหลายที่อยู่ภายใต้ เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับการขายสินค้าภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าแต่ละฉบับ จะไม่เกินจำนวนรวมที่ท่านได้จ่ายเงินไปให้แก่ผู้ขายภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าดังกล่าว