หาสินค้าไม่เจอ? ติดต่อ

นโยบายการคืนและเปลี่ยนสินค้า

การตัดสินคุณภาพของสินค้าขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของทางไมล์เวิร์ค ภายใต้ขอบเขตการดูแลของไมล์เวิร์ค แต่เมื่อเกินวิจารณญาณในการตัดสินคุณภาพสินค้าจะขึ้นอยู่กลับผู้ขายสินค้า หากแต่ทางไมล์เวิร์คอาจเข้ามาแทรกแซง เพื่อความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย


ภายใต้ขอบเขตการดูแลของไมล์เวิร์ค (<15วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเรียบร้อย)

 1. กรณีสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์
  ทางไมล์เวิร์คจะให้ลูกค้าส่งสินค้ากลับสู่ผู้ขายสินค้า ภายใน 30 วัน เมื่อได้รับการยืนยันจากผู้ขายสินค้า ทางไมล์เวิร์คถึงจะดำเนินการคืนเงินให้ โดยค่าขนส่งจะรับผิดชอบขึ้นอยู่กับเหตุผลของการคืนสินค้า

- ถ้าลูกค้าเปลี่ยนใจ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งกลับ

- ถ้าเป็นข้อผิดพลาดของผู้ขาย ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งกลับ

- ถ้าเป็นข้อผิดพลาดของไมล์เวิร์ค ทางไมล์เวิร์คจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งกลับ

 1. กรณีสินค้าไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์เนื่องด้วยความผิดพลาดของไมล์เวิร์ค
  ทางไมล์เวิร์คจะทำการรับผิดชอบ ทั้งในส่วนสินค้าและการจัดการสินค้า
 1. กรณีสินค้าไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์เนื่องด้วยความผิดพลาดของผู้ขายสินค้าและผู้ขนส่ง
  ทางไมล์เวิร์คจะทำการรับผิดชอบ ทั้งในส่วนสินค้าและการจัดการสินค้า และจะทำการคิดเงินผู้ขายสินค้าตามจริง
 1. กรณีสินค้าไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์เนื่องด้วยความผิดพลาดของลูกค้า
  ทางไมล์เวิร์คจะไม่รับผิดชอบใดใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรณีต่างๆ

*สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หมายถึง อยู่ในสภาพที่สามารถนำกลับมาขายได้อีกครั้ง


นอกขอบเขตการดูแลของไมล์เวิร์ค (>15วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเรียบร้อย)

 1. กรณีสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์
  ทั้งนี้การตัดสินขึ้นกับผู้ขายสินค้า ในการรับผิดชอบทั้งในส่วนสินค้าและการจัดการ เพื่อดูแลลูกค้า โดยทางไมล์เวิร์คจะช่วยประสานงาน
 1. กรณีความผิดพลาดของไมล์เวิร์ค
  ทางไมล์เวิร์คจะทำการรับผิดชอบ ทั้งในส่วนสินค้าและการจัดการสินค้า

*สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หมายถึง อยู่ในสภาพที่สามารถนำกลับมาขายได้อีกครั้ง


ติดต่อ:
support@milework.com